تعبیر خواب پیاز

به گزارش آرش بلاگ، با تعبیر خواب پیاز پوست کندن، تعبیر خواب پیاز قرمز، تعبیر خواب پیاز پخته، تعبیر خواب خوردن پیاز و تعبیر خواب پیاز رسیده همراه ما باشید

تعبیر خواب پیاز

سرویس سرگرمی - تعبیر دیدن پیاز در خواب را می توان با توجه به پر خاصیت بودن و در عین حال دریافت بوی بد دهان به واسطه خوردنش این گونه اعلام نمود که سخنانی را بدون فکر بیان می کنیم و به بدی و زشتی آن سخن توجهی نمی کنیم. این گونه سخنان به صورت پیاز در خواب های ما خود را نشان می دهند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پیاز

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

  1. مال حرام
  2. غیبت و سخن زشت
  3. پشیمانی در کارها

آنلی بیتون می گوید: دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

تعبیر خواب پیاز قرمز و رسیده

ابراهیم کرمانی: اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

لیلا برایت می گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه نومیدی است.

آنلی بیتون: دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی: اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازشود.

آنلی بیتون: دیدن پیاز پخته در خواب، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

تعبیر خواب خوردن پیاز

لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

آنلی بیتون: خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

تعبیر خواب پیاز پوست کندن و جاری شدن اشک

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب پیاز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پیاز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید